Sertifiointi pähkinänkuoressa

Laskuvarjo

Sertifiointi pähkinänkuoressa

Yrityksen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Yrityksiin kohdistuu yhä enemmän tuottavuutta, laatua ja ympäristönsuojelua koskevia vaatimuksia. Vaatimuksia ja niihin liittyviä säädöksiä asettavat viranomaiset, mutta myös asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on kasvavia odotuksia yritysten toimintaa kohtaan. Yritysten on mukauduttava tilanteeseen, jossa lakien ja säädösten noudattaminen on vähimmäisvaatimus.

Yrityksen johtamisjärjestelmä on työväline, jonka avulla yritys voi hallita ja kehittää yhä parempia toimintatapoja. Johtamisjärjestelmä, jota sovelletaan järjestelmällisesti yrityksen toiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä, tuottaa yritykselle kiistatonta hyötyä kilpailussa kiristyvillä markkinoilla.

Sertifiointi

Yrityksen johtamisjärjestelmän sertifiointi on osoitus onnistuneesta kolmannen osapuolen tarkastuksesta ja hyväksynnästä. Sertifiointilaitos tutkii, noudattaako yritys toiminnassaan sertifioinnin kriteereinä käytettyjen standardien vaatimuksia. Yrityksen johtamisjärjestelmään liittyvät laatu- ja ympäristöasiat voidaan sertifioida yhdellä kertaa. Hallintajärjestelmien samanaikainen sertifiointi säästää aikaa, työtä ja muita resursseja.

Sertifikaatti

Osoituksena hyväksytysti suoritetusta johtamisjärjestelmän sertifioinnista myönnetään sertifioidulle asiakkaalle sertifikaatti. Sertifikaattiin merkitään mm. sertifioinnin laajuus (scope), sovellettava johtamisjärjestelmän viitestandardi (esim. ISO 9001:2015) ja sertifikaatin voimassaoloaika.

Akkreditointi

Akkreditointimenettelyssä tutkitaan sertifiointielimen pätevyys ja puolueettomuus. Akkreditointiviranomainen (FINAS) arvioi sertifiointielimen pätevyyden. Akkreditointimenettelyn avulla varmistetaan, että sertifiointielin täyttää olemassa olevat vaatimukset. Testmill Sertifiointi on akkreditoitu sertifiointielin S051, akkreditointivaatimus ISO/IEC 17021:2016-1.

Akkreditoitu sertifiointi

Akkreditoituna suoritettu johtamisjärjestelmien sertifiointi osoittaa sertifioidun yrityksen asiakkaille ja muille sidosryhmille luotettavalla tavalla, että yrityksen johtamisjärjestelmä täyttää sertifiointikriteerinä käytetyn viitestandardin vaatimukset. Akkreditoitu sertifiointi tunnustetaan kaikkialla maailmassa.