Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta

Hitsaus_rajattu

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta

Mitä tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta on?

Ajoneuvon tai sen osan tyyppihyväksyntä edellyttää osoitusta siitä, että valmistajan tuotanto täyttää sitä koskevat lakisääteiset ja viranomaisen asettamat vaatimukset. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta on menettely, jonka avulla varmistutaan siitä, että tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen ja niiden osien tuotanto täyttää sitä koskevat vaatimukset. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta säädetään puitedirektiivissä 2007/46/EC sekä YK:n talouskomission E-sääntösopimuksessa. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa tehdään tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen tai niiden komponenttien valmistajille.

Kuka voi tehdä tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa?

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa voi tehdä joko tyyppihyväksyntäviranomainen itse tai viranomaisen nimeämä C-luokan tutkimuslaitos sille erikseen nimetyllä pätevyysalueella. Testmill on Liikenteen turvallisuusviraston nimeämä C-luokan tutkimuslaitos. Pätevyysalueemme on laaja, sen avulla kykenemme suorittamaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa lähes kaikille Suomessa toimiville ajoneuvojen tai niiden komponenttien valmistajille. Voimassa olevan pätevyysalueemme voit tarkistaa tästä.

Mitkä ovat tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnan kriteerit?

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnan viranomaisvaatimukset määrittelee tyyppihyväksyntäviranomaisena toimiva Liikenteen turvallisuusvirasto. Valmistajan tuotannossaan noudattaman johtamisjärjestelmän tulee soveltuvin osin perustua ISO 9001-johtamisjärjestelmästandardiin. Sertifioitua ISO 9001-järjestelmää ei edellytetä. Lisäksi kriteereinä sovelletaan eräitä puitedirektiivissä ja YK:n talouskomission E-sääntösopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnan viranomaisvaatimuksiin voi tutustua tarkemmin Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla www.traficom.fi.

Yhteydenotto

Tarjoamme tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa Suomessa toimiville tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen tai niiden osien valmistajille. Koska tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnan viranomaisvaatimukset perustuvat ISO 9001-johtamisjärjestelmään, voimme yhdistää ISO 9001-johtamisjärjestelmän auditoinnit ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnan auditoinnit kustannustehokkaasti. Tämä merkitsee säästöä verrattuna tilanteeseen, jossa järjestelmien auditoinnit hankitaan eri toimijoilta. 

Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskeva asiakkaan sertifioimaton toimintajärjestelmä on myös mahdollista laajentaa sertifioiduksi ISO 9001-johtamisjärjestelmäksi – suurimmalta osinhan ISO 9001-vaatimukset tulee joka tapauksessa täyttää jo tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa varten.

Ota yhteyttä: Sertifioinnin yhteystiedot